Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Rengjøring og vedlikehold

Gulvpleiemiddel

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Golvpleieprodukt omfattar ulike polish- og voksprodukt og voks- og polishfjernarar. Produkta blir brukte for å verne golvet mot slitasje og for å gjere vask og vedlikehald lettare. Det finst mange golvpleiemiddel som ikkje blir rekna som helse- og miljøskadelege.

Ein del produkt kan likevel innehalde stoff som kan skade miljøet. Enkelte produkt kan også innehalde verstingstoff som PFOA, PFOS og TCEP.

Svana og Blomen

Golvpleiemiddel med miljømerka Svanen eller Blomen tek omsyn både til helse og miljø ved at dei inneheld minst mogeleg helse- og miljøskadelege stoff, gir mindre farleg avfall og blir produsert med minst mogeleg utslepp av farlege stoff og klimagassar. Svane- og blomenmerka produkt tilfredsstiller også strengje krav til funksjonalitet.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Gulvpleiemidler med faremerking, skal du sortere som farlig avfall. Det er forskjellige ordninger for mottak av farlig avfall i de ulike kommunene.

Tom og tørr emballasje fra farlig avfall, leveres i særskilte innsamlingsordninger på betjente mottakssteder. Det finnes ordninger for tom og tørr plastemballasje, og tom og tørr metallemballasje.

Farlig avfall skal leveres i originalemballasje. Hvis ikke, skriv på emballasjen hva den inneholder.

Faremerking av gulvpleiemidler

Gulvpleiemidler skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at  det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.