Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Leketøy

Leker med kjemikalier

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Det finnes leketøy og småbarnsprodukter som i seg selv er et kjemisk stoff eller stoffblanding, eller som inneholder slike. Eksempler på slike leker er "slim", væskefylte leker og ekperimentsett.

Væskefylte leker

Noen leker er fylt med væske som det i utgangspunktet ikke er meningen at barnet skal komme i direkte kontakt med. Et eksempel på en væskefylt leke er knekklys (for eksempel "glow sticks"), lekesmykker og sprettballer.

Dersom væskefylte produkter knuser eller lekker, må de ikke brukes. Vær varsom med å kjøpe slike produkter dersom du ikke samtidig får opplyst hva væsken inneholder. I noen væskefylte smykker er det funnet etylenglykol. Etylenglykol kan gi alvorlige, varige nyreskader, og større doser kan være dødelige.

Kjemiske leker

Med kjemiske leker mener vi leker der et barn direkte håndterer kjemiske stoffer eller stoffblandinger, og hvor kjemiske stoffer skal blandes eller behandles på en bestemt måte for å oppnå en effekt. Eksempler på kjemiske leker er eksperimentsett og en del hobbyprodukter.

I noen tilfeller er det tillatt med helsefarlige kjemikalier i lekene. Leker som lovlig inneholder stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som helsefarlige, skal være merket med faremerker og advarselstekster. I tillegg skal det følge med en liste over hvilke stoffer leketøyet inneholder, hvilken fareklassifisering de har, instruksjoner for riktig bruk og nødvendig beskyttelse, og førstehjelpsinformasjon.

Her er noen råd ved bruk av kjemiske leker:

  • Kjemiske leker må alltid brukes under tilsyn av voksne.
  • Vær nøye med å følge aldershenvisningen på leketøyet.
  • Les bruksanvisninger og sikkerhetsinstrukser nøye, og følg instruksjonene. Ta vare på sikkerhetsinformasjonen i tilfelle uhell.
  • Bruk anbefalt verneutstyr.

Verstingstoffer skal i utgangspunktet ikke forekomme i leker til barn.

Andre stoffer du bør være obs på:

Faremerking av kjemiske leker

Kjemiske leker skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Andre som skriver om dette:

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.