Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Leketøy

Elektriske og elektroniske leker

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
De elektriske eller elektroniske delene i leker kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, for eksempel verstingstoffene bly og bromerte flammehemmere i kretskort.

Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktet leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

EE-avfall

Derfor er det viktig at elektriske og elektroniske leker ikke kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet, men leveres inn som EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall).

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Elektriske og elektroniske leker er er EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og skal ikke kastes i restavfallet. EE-avfall kan du levere gratis til forhandlere – selv om du ikke har kjøpt produktet der – eller til kommunale mottak/miljøstasjoner. Det er forskjellige ordninger for mottak av EE-avfall i de ulike kommunene.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.