Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Om oss

Miljødirektoratet står bak Erdetfarlig.no i samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking. Forbrukerrådet og Grøn Kvardag har bidratt i utviklinga av nettstaden. Redaktøransvaret ligg hos Miljødirektoratet.

På Erdetfarlig.no finn du ein oversikt over dei mest helse- og miljøskadelege stoffa ein kan finne i vanlege forbrukerprodukt. Du kan lese meir om kvifor desse stoffa er farlege, kva for produkt dei kan vere i og kva du eventuelt skal sjå etter på innhaldslista for å unngå dei. Vidare får du hjelp til å finne dei mest miljøvennlege alternativa og til å kaste produkta riktig når du skal kvitte deg med dei. 

 

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er eit direktorat under Miljøverndepartementet. Direktoratet er ei samanslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forureiningsdirektoratet og blei oppretta 1. juli 2013. Hovudoppgåvene er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining. Miljødirektoratet skal mellom anna jobbe for å bidra til å nå måla om eit giftfritt miljø.

Redaksjonen for Erdetfarlig.no held til i Strømsveien 96 på Helsfyr i Oslo.
Redaktør: Kristin Kinck Rannem

 

Mattilsynet

Mattilsynet er underlagt tre departement: Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Det er Mattilsynet som fører tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukt, og med omsetning av legemiddel utanom apotek.

 

Miljømerking

Stiftelsen Miljømerking er ein statleg stiftelse som forvaltar dei to offisielle miljømerka i Noreg: det nordiske svanemerket og den europeiske blomen. Merka gir deg høve til å velje produkt og tenester som har gjennomgått ei objektiv miljøvurdering.

 

 

Bidragsytarar:

Forbrukarrådet

Forbrukarrådet er ein interesseorganisasjon for alle forbrukarar av varer og tenester i Noreg. Forbrukarrådet skal arbeide for auka forbrukarmedverknad i samfunnet, bidra til ei forbrukarvennleg utvikling og fremje tiltak som kan betre forbrukarane si stilling.

 

Grøn Kvardag

Grøn Kvardag var opphaveleg eit nettverk av enkeltpersonar, grupper og organisasjonar. Organisasjonen har hatt eit breitt tilbod til folk som vil ta miljøomsyn i dagleglivet, mellom anna miljøtips på nett, telefon og papir. Organisasjonen blei avvikla i 2014, men Naturvernforbundet og Framtida i våre hender vil vidareføre mykje av arbeidet til Grøn Kvardag, mellom anna nettstaden gronnhverdag.no.

 

 

Personvern på Erdetfarlig.no

Informasjonskapslar og Google Analytics

Vi ønskjer til eikvar tid å tilby brukarane våre gode, relevante nettsider på Erdetfarlig.no. Derfor er det viktig for oss å kunne innhente informasjon om brukarmønsteret til dei som bruker nettstaden.

For å kunne utvikle og analysere brukarmønsteret, nyttar Erdetfarlig.no informasjonskapslar (”cookies”). Informasjonskapslar er små tekstfiler som nettstaden lagrar på datamaskina til brukaren. For å analysere informasjonen vi hentar inn, bruker vi analyseverktyet Google Analytics. På Erdetfarlig.no har vi valt å leggje inn ein kode ("script") som fjernar dei siste siffera frå IP-adressa i informasjonskapselen før informasjonen blir lagra av Google Analytics. Dette gjer at analyseverktyet kan anslå den geografiske plasseringa til brukaren, men adressa kan ikkje nyttast for å identifisere den einskilde brukaren.

Du kan avvise bruken av informasjonskapslar på maskina di ved å justere innstillingane i nettlesaren din. Men ver oppmerksam på at om du gjer dette, vil du kanskje ikkje vere i stand til å nytte all funksjonaliteten til nettstaden.

Nyheitsbrev

Interesserte kan melde seg på nyheitsbrev med aktuelle saker frå Erdetfarlig.no. Nyheitsbrevet blir sendt på e-post. Det blir ikkje generert automatisk, men blir sett opp av redaksjonen for Erdetfarlig.no. Dei som melder seg på, må oppgje den e-postadressa dei ønskjer å få nyheitsbrevet sendt til. Erdetfarlig.no forpliktar seg til å ikkje bruke e-postadressa som er meld inn av brukaren til noko anna enn å sende ut nyheitsbrevet til Erdetfarlig.no eller til å gje adressa vidare til andre. Brukaren skal når som helst kunne melde seg på og av nyheitsbrevet frå nettsidene til Erdetfarlig.no eller ved å vende seg til redaksjonen på e-post: erdetfarlig@miljodir.no.

Kontakt oss

Du kan sende inn spørsmål til svartjenesten vår, kjemikalier@miljodir.no. Vi svarer så raskt vi kan og vanligvis innen ti dager.