Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter

Ikke alle produkter har krav om innholdsliste (i utgangspunktet bare kjemiske produkter og kosmetikk). Men dersom et produkt har innholdsliste, kan du se etter disse ordene som er ulike betegnelser på de verste stoffene eller kjemiske forbindelser med disse, som du bør unngå.

4, 4’-(1-metyletyliden)bisfenol [se bisfenol A]
4, 4’-isopropylidendifenol [les mer under bisfenol A]

Alkylfenoletoksilater [se oktyl-/nonylfenoler]
Ammoniumdikromat [se krom]
Arsen [se arsen]
Arsensyre [se arsen]
Arsin (arsenhydrid) [se arsen]
AURORA KA-1645 [se TCEP]

Bariumkromat [se krom]
Bisfenol A [se bisfenol A]
Bly [se bly]
Blyfosfitt [se bly]
Blyhvitt (blykarbonat) [se bly]
Blyhydrogenarsenat [se arsen, bly]
Blykarbonat [se bly]
Blykromat [se bly, krom]
Blymonoksid [se bly]
Blynaftenat [se bly]
Blyoksid (blymønje) [se bly]
Blysulfat [se bly]
Blysulfokromatgul (C.I.Pigment Yellow 34) [se bly, krom]
Blysulfomolybdatkromat (C.I.Pigment Red 104) [se bly, krom]

Cadmium [se kadmium]
Cd [se kadmium]
Chlorinated paraffins [se klorparafiner]
Cyclopentasiloxane [se siloksan (D4/D5)]
Cyclotetrasiloxane [se siloksan (D4/D5)]

D4 [se siloksan (D4/D5)]
D5 [se siloksan (D4/D5)]
DEHP [se ftalat (DEHP)]
Dekabromdifenyleter (Deka-BDE) [se bromerte flammehemmere]
Dekametylsyklopentasiloksan [se siloksan (D4/D5)]
Di(2-ethylhexyl)phthalate [se ftalat (DEHP)]
Di(2-etylheksyl)ftalat [se ftalat (DEHP)]
Diarsenpentoksid (arsenpentoksid) [se arsen]
Diarsentrioksid (arsentrioksid, arsenikk) [se arsen]
Dietylheksylftalat [se ftalat (DEHP)]
Dikromtrioksid [se krom]

Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1) [se TCEP]

Fenol, 4-nonyl-, forgrenet [se oktyl-/nonylfenoler]

Galliumarsenid [se arsen]

Heksabromsyklododekan (HBCDD) [se bromerte flammehemmere]
Hg [se kvikksølv]

Irgasan [se triklosan]

Kadmium [se kadmium]
Kadmiumcyanid [se kadmium]
Kadmiumfluorid [se kadmium]
Kadmiumformiat [se kadmium]
Kadmiumheksafluorsilikat(2-) [se kadmium]
Kadmiumjodid [se kadmium]
Kadmiumklorid [se kadmium]
Kadmiumoksid [se kadmium]
Kadmiumsulfat [se kadmium]
Kadmiumsulfid [se kadmium]
Kaliumdikromat [se krom]
Kaliumkromat [se krom]
Klorerte alkaner, C10–13 [se klorparafiner]
Klorerte alkaner, C14–17 [se klorparafiner]
Kortkjedete klorparafiner [se klorparafiner]
Krom VI [se krom]
Kromsyrer [se krom]
Kromtrioksid [se krom]
Kvikksølv [se kvikksølv]

Lead [se bly]

Medium chain chlorinated paraffins (MCCP) [se klorparafiner]
Mellomkjedete klorparafiner [se klorparafiner]
Mercury [se kvikksølv]

Natriumdikromat [se krom]
Natriumkromat [se krom]
Nonylfenol [se oktyl-/nonylfenoler]
Nonylfenoletoksilat [se oktyl-/nonylfenoler]
Nonylphenol [se oktyl-/nonylfenoler]
Nonylphenol ethoxylate (NPE) [se oktyl-/nonylfenoler]

Octylphenol [se oktyl-/nonylfenoler]
Octylphenol ethoxylate (OPE) [se oktyl-/nonylfenoler]
Oktabromdifenyleter (Okta-BDE) [se bromerte flammehemmere]
Oktametylsyklotetrasiloksan [se siloksan (D4/D5)]
Oktylfenol [se oktyl-/nonylfenoler]
Oktylfenoletoksilat [se oktyl-/nonylfenoler]

Pb [se bly]
Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) [se bromerte flammehemmere]
Pentacyclomethicone  [se siloksan (D4/D5)]
Perfluor… (ord som begynner med) [se perfluorerte stoffer (PFOS/PFOA/PFCA)]
Phophoric acid tris(2-chloroethyl) ester [se TCEP]
Phthalate [se ftalat (DEHP)]
Polybromerte difenyletere (PBDE) [se bromerte flammehemmere]
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- [se oktyl-/nonylfenoler]

Short chain chlorinated paraffins (SCCP) [se klorparafiner]
Seksverdig krom [se krom]
Strontiumkromat [se krom]

TCEP [se TCEP]
Tetrabrombisfenol A (TBBPA) [se bromerte flammehemmere]
Tetracyclomethicone [se siloksan (D4/D5)]
Tetraetylbly [se bly]
Tri-2-chloroethyl phosphate [se TCEP]
Trichloroethyl phosphate [se TCEP]
Triclosan [se triklosan]
Trietylarsenat [se arsen]
Triklosan [se triklosan]
Tris(2-chloroethyl) orthophosphate [se TCEP]
Tris(2-chloroethyl) phosphate [se TCEP]
Tris(2-kloretyl)fosfat [se TCEP]
Tris(beta-chloroethyl) phosphate [se TCEP]

Verstingstoffene


Her kan lese mer om de 15 verste stoffene som finnes i forbrukerprodukter på det norske markedet – hvorfor de er farlige, hva de brukes til og hvor du kan finne dem. Les mer